Provoz MŠ

Provoz mateřské školy je od 6.30 do 17.00 hodin. Rodiče vodí své děti do mateřské školy nejdéle do 8.00 hodin, aby nepřišly o žádnou z nabízených činností.

Odhlašování dětí

Rodiče omlouvají děti na týž den nejpozději do 7.30 hodin prostřednictvím SMS zprávy: 774 226 619, nebo do sešitů na omluvy v šatnách jednotlivých tříd. Na následující dny se děti omlouvají kdykoliv v průběhu dne SMS zprávou.

Režim dne

Stravování dětí i personálu je zajištěno vlastní školní jídelnou. Po celý den mají děti zajištěn pitný režim. Při vydávání jídla je přihlíženo k individuálním potřebám dětí (alergie, diety, apod.).

Spojování tříd  z organizačních  důvodů  je  maximálně  omezováno  a  volíme  jej  co  nejšetrněji
k dětem.

Režim  celého dne  je  maximálně uvolněn tak,  aby  bylo  možné  co  nejvíce  vyhovět  potřebám
a zájmům dětí. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla, pobyt venku a odpočinek dětí. Od příchodu dětí do mateřské školy probíhají tyto činnosti:

6.30 – 8.00 Příchod dětí, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy
8.00 – 9.00 Pohybové aktivity, volně spontánní zájmové aktivity
Osobní hygiena, dopolední svačina
9.00 – 9.30 Cílené didaktické činnosti
9.30 – 11.30 Pobyt venku
11.30 – 12.15 Oběd a osobní hygiena dětí
12.15 – 14.00 Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí
14.00 – 14.30 Odpolední svačina, osobní hygiena
14.30 – 17.00 Odpolední zájmové činnosti

Při pobytu na školní zahradě dochází k vzájemnému setkávání dětí ze všech tříd zcela přirozeně.

Individuální potřeby dětí

V rámci skupiny jsou respektovány individuální potřeby a zvláštnosti dětí. Na každé dítě nahlížíme jako na jedinečnou osobnost a podle toho k němu přistupujeme.

Napomáháme adaptaci nově příchozích dětí, pozorujeme jejich osobní vlastnosti, rozvoj a pokrok za určitý časový úsek. Snažíme se vyzdvihnout silné stránky každého jedince.